Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 39
PHP-Fusion Powered Website - News: Sprawozdanie merytoryczne za 2009r.
Wrzesień 25 2022 06:24:57
Nawigacja
· Strona główna
· Sprawozdania
· Sukcesy sportowe
· Historia powstania Klubu
· Linki
· Galeria zdjęć
· Dodaj link
· WŁADZE KLUBU
· STATUT KLUBU
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 8,298
· Najnowszy użytkownik: test
Sprawozdanie merytoryczne za 2009r.
NewsySPRAWOZDANIE
z działalności Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem” w roku 2009, organizacji pożytku publicznego
MERYTORYCZNE

sporządzone zgodnie z: art. 23 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 29 maja 2003 r. nr 96, poz. 873; zm: Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 226) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 22 maja 2001 r. nr 50, poz. 529).

1. Nazwa stowarzyszenia:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem”
2. Siedziba
Czersk
3. Adres
Ul. Batorego 15 89-650 Czersk
4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
08 sierpnia 2007r.
5. Numer KRS
00000286225
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
091430451
7. Członkowie Zarządu:
• Fidurski Jarosław - Prezes - Ul. Wiśniowa 17 89-650 Czersk;
• Grabańska Sylwia Katarzyna – Sekretarz – Ustronie 6/4 89-650 Czersk
• Sikora Sławomir Jan - Członek - ul. Lipowa 8a 89-650 Czersk
• Grzonka Marek - Członek - ul. Partyzantów 25 89-650 Czersk
• Jaszczyszyn Anna Ilona – Członek - Krzyż 54 89-642 Rytel

8. Cele statutowe
.
• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu
• Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
• Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
• Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
• Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
• Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Klub realizuje swoje cele poprzez:
- Działania mające na celu organizację zajęć pozalekcyjnych dla członków klubu;
- Działania mające na celu organizację udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach kalendarza PTSS „SPRAWNI RAZEM” i PZŻ;
- Działania wspomagające w zakresie wychowania i rozwoju sprawności fizycznej;
- Działania w zakresie porządku i przeciwdziałania patologiom społecznym;
- Działania wspomagające kształtowanie pozytywnych cech charakteru (zawody sportowe klasowe i miedzyklasowe);
- Wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Klubu;
- Współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
- Współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, przedstawicielami nauki poprzez realizację wspólnych projektów, programów, wymianę informacji;
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu;
Klub realizuje zadania określone powyżej w następujących formach:
- organizowanie treningów dla uzdolnionej młodzieży;
- utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą;
- prowadzenie działalności szkoleniowej;
- organizowanie imprez oraz innych form propagujących działalność Klubu;
- doradztwo i pomoc organizacyjno oraz szkolenie innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Klubu;
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

Najważniejsze projekty realizowane w roku 2009:

MUKS „RAZEM” zrealizował w roku 2009 następujące zadania statutowe:
- Udział w Rejonowym Turnieju w Tenisie Stołowym w Kościerzynie
- Udział w Rejonowym Turnieju w Halowej Piłce Nożnej w Człuchowie
- Udział i organizacja Mistrzostw Województwa w Halowej Piłce Nożnej w Czersku
- Udział w Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych w Kołozębiu
- Udział w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych w Ostrzeszowie
- Udział w Mistrzostwach Województwa w LA – Wejherowo
- Udział w Mistrzostwach Polski w LA - Wrocław
- Udział w Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych w Kościerzynie
- Udział w Mistrzostwach Województwa w Piłce Nożnej Siedmioosobowej - Lębork
- Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Siedmioosobowej – Kraków
- Udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej w Zamościu
- Udział w Mistrzostwach Województwa w Halowej Piłce Nożnej w Człuchowie w kat. OPEN
- Udział i organizacja XI Ogólnopolskich Regat o Puchar Burmistrza Czerska w klasie OPTYMIST.
- Udział w trzech regatach w klasie OPTYMIST
- Kontynuacja programu „Razem łatwiej”.
- Kontynuacja odsprzedaży zużytych kartridży w ramach akcji „Komputery za tonery”.
-

10. Główne zdarzenia prawne w działalności o skutkach finansowych:
- Podpisanie umowy z Gminą Czersk na realizację zadania publicznego „Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”.
- Kontynuacja umowy z Przedsiębiorstwem Techniczno-Handlowym „Technika” sp. z o.o. w sprawie odsprzedaży zużytych kartridży w ramach akcji „Komputery za tonery”.
- Kontynuacja umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizacje programu „Razem łatwiej”.
- Podpisanie umowy ze Starostwem Chojnickim na realizację zadania „Mistrzostwa Województwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Halowej Piłce Nożnej”- dofinansowanie zakupu pucharów i medali.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

11. Odpisy uchwał Zarządu Klubu
W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu podjął następujące uchwały:


Uchwała nr1/2009

1. Walne Zebranie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem” przyjmuje do akceptacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem” za rok 2008
2. Zobowiązuje Zarząd do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności (bilansu oraz rachunku wyników) za 2008 rok we właściwym Urzędzie Skarbowym, KRS i Departamentu Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierza się Zarządowi Klubu.

Uchwała nr 2/2009

Wypracowany zysk za 2008 rok przeznaczyć na fundusz statutowy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem”
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie powierza się Zarządowi Klubu.


12. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
• Dotacje celowe – 12 887,44zł z czego:
- zadanie publiczne „Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych” – 8 500zł;
- zadanie publiczne „Mistrzostwa Województwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Halowej Piłce Nożnej” – 900,00zł
- Płatność końcowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program "RAZEM ŁATWIEJ" – 3 487,44zł
• darowizny – 10 157,50zł
• wpływy z tytułu 1% - 10 448,50zł
• wpływy z tytułu odsprzedaży zużytych kartridży - udział w akcji "KOMPUTERY ZA TONERY" – 507,84zł
• odsetki kapitałowe (bankowe) – 18,00zł.
13. Informacja o realizowanych w ramach celów statutowych odpłatnych świadczeniach z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Klub nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.

14. Informacja o poniesionych kosztach na:
• realizację celów statutowych
27 744,35zł
• pozostałe koszty (prowizje od przelewów bankowych)
84,00 zł
• koszty finansowe (prowizja za obsługę rachunku)
60,00zł

15. Dane o:
• liczbie zatrudnionych osób z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Klub nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.
• łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie dotyczy
• wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.
• wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło
Klub w roku obrotowy 2009 wypłacał wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w wysokości 316,00 zł.
• udzielonych pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
Klub nie udzielił żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
• kwotach ulokowanych na kontach bankowych ze wskazaniem banku
Klub nie posiada lokat bankowych, jedynie niewielkie środki bieżące zgromadzone na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Czersku, nr rachunku:
57 8147 0002 0003 1701 2000 0010
• wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Klub nie posiada obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
• nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie
Klub nie posiada majątku nieruchomego.
• nabytych pozostałych środkach trwałych
Klub nie posiada i nie nabył środków trwałych
• wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych
Wartości aktywów i pasywów Klubu zawiera załączony Bilans oraz Rachunek zysków i strat (wyników).
16. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności
Klub w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację w wysokości 8500zł z Gminy Czersk na realizację oferty „Szkolenie sportowe oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”. Ponadto kontynuował program „Razem łatwiej” dotowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jak również był organizatorem „Mistrzostwa Województwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Halowej Piłce Nożnej” na które na zakup nagród, otrzymał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Z tych środków opłacono wyjazdy zawodnikom klubu na imprezy sportowe na terenie województwa i kraju – 5837,56zł. W całym zadaniu wzięło udział ok. 40 zawodników – uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Zorganizowano dwie imprezy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 17 814,89zł. Przy wyjazdach na zawody i wycieczki opłacono zawodnikom wyżywienie na kwotę 4091,90zł.
17. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie było zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania miesięcznych deklaracji CIT-2. Roczną deklarację CIT-8 za 2009 rok złożono w terminie.

Czersk, 08 marca 2010 r.
Sporządził: Jarosław Fidurski

Podpisy Zarządu Klubu:
1. Fidurski Jarosław – Prezes ............................

2. Grabańska Sylwia – Sekretarz ...........................

3. Jaszczyszyn Anna – członek .............................

4. Grzonka Marek – członek .............................

5. Sikora Sławomir – członek ............................


Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.01 412,853 Unikalnych wizyt