Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 39
PHP-Fusion Powered Website - STATUT KLUBU
Kwiecień 20 2024 22:31:33
Nawigacja
· Strona główna
· Sprawozdania
· Sukcesy sportowe
· Historia powstania Klubu
· Linki
· Galeria zdjęć
· Dodaj link
· WŁADZE KLUBU
· STATUT KLUBU
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 8,298
· Najnowszy użytkownik: test
STATUT KLUBU
Tekst jednolity na dzień 10.03.2010r.


STATUTU

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Razem” z dnia 11.09.1995r.
obejmujący:
- zmiany statutu wprowadzone przez uchwałę Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu z dnia 10 marca 2010roku.

Rozdział 1

Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

§ 1 otrzymuje brzmienie

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Razem” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2 otrzymuje brzmienie

1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności Powiat Chojnicki i Gmina Czersk.
2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Specjalnych w Czersku.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

§ 5

Klub używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6 otrzymuje brzmienie

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zawodów i imprez sportowych różnych szczebli.
5. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w tym uczniów niepełnosprawnych i jej absolwentów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
9. Organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych dla zawodników Klubu w tym zawodników niepełnosprawnych.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§ 10 otrzymuje brzmienie

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, rodzice i nauczyciele, którzy zadeklarują chęć przystąpienia w szeregi członków Klubu, i zostanę przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestniczeniach w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14 otrzymuje brzmienie

Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
3. Działania na szkodę Klubu.
4. Rozwiązanie się Klubu .

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
6) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2) członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
5. Prawo do podpisywania umów i reprezentowania Klubu na zewnątrz posiada co najmniej dwóch członków Zarządu w tym minimum Prezes lub Sekretarz Klubu.
§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie członków,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzenia następujących kar:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
4) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27 otrzymuje brzmienie

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
1) darowizny, zapisy,
2) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
3) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
4) dochody z działalności gospodarczej,
5) inne wpływy.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Dodano Rozdział 8 który otrzymuje brzmienie

Organizacje pożytku publicznego

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, jeżeli, z zastrzeżeniem art. 21, spełniają łącznie następujące wymagania:
1. Mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
2. Statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.01 498,289 Unikalnych wizyt