Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 18

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 39

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /virtual/m/u/muks-razem.ugu.pl/maincore.php on line 39
PHP-Fusion Powered Website
BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW
Dodane przez jarek60006 dnia Marzec 21 2010 18:39:05
BILANS
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "RAZEM" REGON: 091430451
(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2009r. (numer statystyczny)Treść rozszerzona
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 16 264,62 22 395,55
I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 16 264,62 22 395,55
II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
V Finansowy majątek trwały 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
B Aktywa obrotowe 16 264,62 22 395,55 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
I Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II Należności i roszczenia II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania
3 Fundusze specjalne
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 III Rezerwy na zobowiązania
IV Środki pieniężne (kasa, bank) 16 264,62 22 395,55 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa 16 264,62 22 395,55 Suma bilansowa 16 264,62 22 395,55


Data sporządzenia 08.03.2010r. Podpisy:
Prezes: Jarosław Fidurski …………...
Sekretarz: Sylwia Grabańska ..................
Członek: Anna Jaszczyszyn ..................
Członek: Marek Grzonka ..................
Członek Sławomir Sikora ....................
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "RAZEM" REGON: 091430451
(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)
Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy
2008 2009
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 33 137,36 34 001,28
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje 33 137,36 34 001,28
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
3 Pozostałe przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych 19 224,34 27 744,35
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19 224,34 27 744,35
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 13 913,02 6 274,93
D. Koszty administracyjne 0,00 0,00
1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 Amortyzacja
6 Pozostałe
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)(prowizje od przelewów) 42,00 84,00
G. Przychody finansowe (odsetki kapitałowe) 13,68 18,00
H. Koszty finansowe(prowizja za obsługę rachunku) 60,00 60,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 13 824,70 6 130,93
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 13 824,70 6 130,93
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 08.03.2010r.
Podpisy:
Prezes: Jarosław Fidurski ...........................................
Sekretarz: Sylwia Grabańska .......................................
Członek: Anna Jaszczyszyn...........................................
Członek: Marek Grzonka..................................................
Członek Sławomir Sikora..................................................